Decidim junts / Decidimos juntos

[Nota de ACP.- Reproducimos el manifiesto íntegro de apoyo a Pere Navarro en sus dos versiones, en catalán y en castellano]

El 16 de juliol de 2013 es compliran 35 anys d’ençà de la fundació del Partit dels Socialistes de Catalunya, com a resultat final d’un procés d’unitat complex, però reeixit. Els companys i les companyes que van participar en aquell moment històric pel moviment socialista de Catalunya, van saber sintetitzar diferents tradicions provinents tant de les arrels històriques del moviment obrer, camperol, democràtic, catalanista i federalista, com de les experiències de la lluita antifranquista, amb la voluntat de construir en un sol projecte polític, conscients de la importància que tenia fer-ho, davant l’oportunitat de la nova etapa que s’obria.

D’aleshores ençà, el socialisme català ha viscut tota mena de vicissituds, sense deixar mai d’ésser un dels principals protagonistes de la vida social i política catalana, però també de l’espanyola i l’europea. El socialisme català ha transformat profundament els municipis del país i ha contribuït a la transformació del conjunt d’Espanya, així com a l’aprofundiment de l’autogovern català, a la cohesió social i a la unitat civil del poble de Catalunya.

Malgrat tot, és clar que el nostre projecte col·lectiu passa per un moment delicat, en el qual molts dels elements que ens han llastat i llasten tenen arrels en inèrcies i praxis que venen d’antic i que han contribuït en bona mesura a gestar la situació en què ens trobem ara.

Els sotasignats, conscients del difícil moment que viu el nostre país i preocupats pel trencament de la unitat d’acció que s’ha produït al sí del grup parlamentari socialista, volem exigir que les decisions col·lectives que democràticament ha anat adoptant el PSC en els seus congressos, consells nacionals, òrgans executius, i també al grup parlamentari, siguin executades fidelment per totes les persones que el representen, especialment pel que fa a la defensa i execució dels compromisos electorals assolits pel PSC amb el poble de Catalunya. Els i les que signem aquest manifest, volem evitar a tot preu que aquesta escletxa sigui emprada per rompre el nostre projecte col·lectiu i impedir la represa socialista a Catalunya.

Així mateix, volem reafirmar que el principi democràtic  ha d’inspirar tot projecte socialista i ha d’actuar com a garant tant de la pluralitat interna, com de la representació exterior d’un projecte col·lectiu. Debat intern, decisions preses democràticament, i unitat d’acció, han de formar part indestriable de la manera de fer dels socialistes catalans.

El socialisme català, cal constatar-ho, ha estat abocat inexorablement a obrir una nova etapa. En la formulació del caràcter d’aquesta nova etapa del PSC es troba ara, en gran mesura, el desllorigador de la redefinició tant de l’esquerra catalana en general, com del conjunt del marc polític, que ja despunten. Aquesta nova etapa, en veient les corrents de fons que sacsegen la nostra societat, tenim la responsabilitat d’obrir-la amb la mateixa consciència històrica que els companys i companyes que van fundar el PSC, sabent que és enormement important ésser capaços d’aplegar  en un sol projecte polític les grans forces que pot mobilitzar el socialisme a Catalunya. Aquest procés, que volem fecund, serè i ambiciós, requereix de tota la nostra intel·ligència, generositat i responsabilitat, i no podem permetre’ns impostar-lo, perquè ens és necessari recuperar l’orgull i la il·lusió.

Depèn, enterament, de nosaltres. Som els i les militants del PSC en el nostre conjunt i la nostra diversitat els qui hem d’entomar aquest enorme repte, però no podem fer-ho sense el concurs dels ciutadans i ciutadanes que comparteixen els valors del socialisme, ni tampoc immersos en una permanent confrontació pública entre persones que tenen l’obligació de representar-nos, d’executar els acords que democràticament haguem assolit i els compromisos que haguem contret amb la ciutadania.

Volem provocar la gènesi d’una nova unitat socialista a Catalunya: 35 anys després, seguim creient que el PSC ha de ser capaç d’aglutinar la immensa majoria dels socialistes i socialdemòcrates de Catalunya, cridant a tota la ciutadania que comparteix els nostres valors a edificar un projecte polític renovat, enfortit, audaç, radicalment democràtic, amb clara ambició transformadora i emancipadora, i voluntat majoritària. Ha de ser una eina útil i imprescindible per a l’emancipació social i la construcció d’un projecte catalanista i federalista que doni resposta als anhels d’autogovernar-se dels catalans i les catalanes. Volem fer-ho sobre la base d’una nova síntesi que renovi els 6 punts en què es va basar el procés d’unitat socialista de 1978. Ens convoquem a promoure aquest procés, propiciar-lo i assegurar-lo, per damunt, per dessota i també més enllà de totes les inèrcies.

Volem que la reconstrucció d’un potent pol socialista sigui l’aportació a la reconstrucció de l’esquerra social i política del país: El moment històric que viu el nostre país, la despossessió material i de poder polític a què es veuen sotmesos els treballadors i treballadores i les classes populars, la ruptura clara del pacte social que això suposa, i la fallida general de les institucions que van sorgir d’aquest pacte, configuren un escenari en el qual resulta imprescindible la unitat d’acció del conjunt de les forces democràtiques i populars per tal de provocar un real aprofundiment democràtic.

Volem un Partit transformador: El nostre objectiu i compromís és crear les condicions per a una profunda transformació social, fer impossibles les relacions de dominació entre les persones, organitzar el combat polític per assolir un societat de persones lliures i iguals, solidàries, que cooperen entre si per al progrés i el benestar comú, i amb ple respecte a l’entorn natural.

Volem un Partit reinventat: Volem un partit valent i que parli clar. Volem un partit fort i obert alhora, viu, plural, integrador, coherent, proper, vibrant de debat i propostes, desbordant d’activitat i mobilització, i amb un fort arrelament social. Calen canvis per donar nou impuls al caràcter coral i democràtic d’un projecte que ha de ser de tots els que l’integren, i que millori també les fórmules de relació amb el conjunt de la ciutadania.

Volem una política amb sentit: Malgrat el descrèdit generalitzat de la política, entesa com la faceta de l’activitat humana en què cada persona es preocupa per la cosa pública, se’n forma una opinió, i hi intervé d’una o altra forma, ens és tan natural individualment com necessària per organitzar la convivència en societat. Volem promoure una altra política, i per això cal que la gent es repossessioni i es reapropiï de la política. Volem que el socialisme català esdevingui un impulsor de l’aprofundiment democràtic i la regeneració del país, una transició cap a una política amb sentit, on es combinin elements participatius i representatius per afavorir una deliberació pública de qualitat i  orientada a la inclusió de tota la ciutadania.

Fem una crida a totes les persones que coincideixin amb nosaltres en què cal tornar a posar els fonaments del socialisme català i de la seva unitat, afiliades al PSC o no, a que es sumin a aquest manifest i el difonguin, a fi de propiciar en tots els àmbits possibles començar la tasca d’articular un moviment que reclami l’obertura d’aquest procés, refundador en un sentit ampli.

Ho devem a totes aquelles persones que estan esperant de nosaltres una reacció, perquè volen veure una esquerra combativa, conseqüent i eficaç, però també ho devem a totes aquelles persones que potser ara mateix no esperen res de nosaltres, i que malgrat tot estan indignades amb un estat de coses certament injust, que nosaltres aspirem a subvertir per assolir un societat radicalment democràtica. A totes aquestes persones ens volem adreçar.

– – –

El 16 de julio de 2013 se cumplirán 35 años de la fundación del Partido de los Socialistas de Cataluña, como resultado final de un proceso de unidad complejo, pero exitoso. Los compañeros que participaron en aquel momento histórico para el movimiento socialista de Cataluña, supieron sintetizar diferentes tradiciones provenientes tanto de las raíces históricas del movimiento obrero, campesino, democrático, catalanista y federalista, como de las experiencias de la lucha antifranquista, con la voluntad de construir en un solo proyecto político, conscientes de la importancia que tenía hacerlo, ante la oportunidad de la nueva etapa que se abría.

Desde entonces, el socialismo catalán ha vivido todo tipo de vicisitudes, sin dejar nunca de ser uno de los principales protagonistas de la vida social y política catalana, pero también de la española y la europea. El socialismo catalán ha transformado profundamente los municipios del país y ha contribuido a la transformación del conjunto de España, así como a la profundización del autogobierno catalán, a la cohesión social ya la unidad civil del pueblo de Cataluña.

Sin embargo, está claro que nuestro proyecto colectivo pasa por un momento delicado, donde muchos de los elementos que nos han lastrado y lastran tienen raíces en inercias y praxis que vienen de lejos y que han contribuido en buena medida a gestar la situación en la que nos encontramos ahora.

Los abajo firmantes, conscientes del difícil momento que vive nuestro país y preocupados por la rotura de la unidad de acción que se ha producido en el seno del grupo parlamentario socialista, queremos exigir que las decisiones colectivas que democráticamente ha ido adoptando el PSC en sus congresos, consejos nacionales, órganos ejecutivos, y también al grupo parlamentario, sean ejecutadas fielmente por todas las personas que lo representan, especialmente respecto a la defensa y ejecución de los compromisos electorales alcanzados por el PSC con el pueblo de Cataluña. Los y las que firmamos este manifiesto, queremos evitar a toda costa que esta brecha sea utilizada para romper nuestro proyecto colectivo e impedir la reanudación socialista en Cataluña.

Asimismo, queremos reafirmar que el principio democrático debe inspirar todo proyecto socialista y actuará como garante tanto de la pluralidad interna, como de la representación exterior de un proyecto colectivo. Debate interno, decisiones tomadas democráticamente, y unidad de acción, deben formar parte inseparable de la forma de hacer de los socialistas catalanes.

El socialismo catalán, hay que constatarlo, ha sido lanzado inexorablemente a abrir una nueva etapa. En la formulación del carácter de esta nueva etapa del PSC se encuentra ahora, en gran medida, la solución de la redefinición tanto de la izquierda catalana en general, como del conjunto del marco político, que ya despuntan. Esta nueva etapa, viendo las corrientes de fondo que sacuden nuestra sociedad, tenemos la responsabilidad de abrirla con la misma conciencia histórica que los compañeros y compañeras que fundaron el PSC, sabiendo que es enormemente importante ser capaces de reunir en un solo proyecto político las grandes fuerzas que puede movilizar el socialismo en Cataluña. Este proceso, que queremos fecundo, sereno y ambicioso, requiere de toda nuestra inteligencia, generosidad y responsabilidad, y no podemos permitirnos impostar, porque nos es necesario recuperar el orgullo y la ilusión.

Depende, enteramente, de nosotros. Somos los y las militantes del PSC en nuestro conjunto y nuestra diversidad quienes debemos asumir este enorme reto, pero no podemos hacerlo sin el concurso de los ciudadanos y ciudadanas que comparten los valores del socialismo, ni tampoco inmersos en una permanente confrontación pública entre personas que tienen la obligación de representarnos, de ejecutar los acuerdos que democráticamente hayamos alcanzado y los compromisos que hayamos contraído con la ciudadanía.

Queremos provocar la génesis de una nueva unidad socialista en Cataluña: 35 años después, seguimos creyendo que el PSC debe ser capaz de aglutinar la inmensa mayoría de los socialistas y socialdemócratas de Cataluña, llamando a toda la ciudadanía que comparte nuestros valores a edificar un proyecto político renovado, fortalecido, audaz, radicalmente democrático, con clara ambición transformadora y emancipadora, y voluntad mayoritaria. Debe ser una herramienta útil e imprescindible para la emancipación social y la construcción de un proyecto catalanista y federalista que dé respuesta a los anhelos de autogobierno de los catalanes y las catalanas. Queremos hacerlo sobre la base de una nueva síntesis que renueve los 6 puntos en los que se basó el proceso de unidad socialista de 1978. Nos convocamos a promover este proceso, propiciarlo y asegurarlo, por encima, por debajo y también más allá de todas las inercias.

Queremos que la reconstrucción de un potente polo socialista sea la aportación a la reconstrucción de la izquierda social y política del país: El momento histórico que vive nuestro país, la desposesión material y de poder político a que se ven sometidos los trabajadores y trabajadoras y las clases populares, la ruptura clara del pacto social que ello supone, y la quiebra general de las instituciones que surgieron de este pacto, configuran un escenario en el que resulta imprescindible la unidad de acción del conjunto de las fuerzas democráticas y populares para provocar un real profundización democrática.

Queremos un Partido transformador: Nuestro objetivo y compromiso es crear las condiciones para una profunda transformación social, hacer imposibles las relaciones de dominación entre las personas, organizar el combate político para alcanzar un sociedad de personas libres e iguales, solidarias, que cooperan entre sí para el progreso y el bienestar común, y con pleno respeto al entorno natural.

Queremos un Partido reinventado: Queremos un partido valiente y que hable claro. Queremos un partido fuerte y abierto al mismo tiempo, vivo, plural, integrador, coherente, cercano, vibrante de debate y propuestas, desbordante de actividad y movilización, y con un fuerte arraigo social. Se necesitan cambios para dar nuevo impulso al carácter coral y democrático de un proyecto que debe ser de todos los que lo integran, y que mejore también las fórmulas de relación con el conjunto de la ciudadanía.

Queremos una política con sentido: A pesar del descrédito generalizado de la política, entendida como la faceta de la actividad humana en la que cada persona se preocupa por lo público, se forma una opinión, e interviene de una u otra forma, nos es tan natural individualmente como necesaria para organizar la convivencia en sociedad. Queremos promover otra política, por lo que es necesario que la gente se reposesione y se reapropie de la política. Queremos que el socialismo catalán se convierta en un impulsor de la profundización democrática y la regeneración del país, una transición hacia una política con sentido, donde se combinen elementos participativos y representativos para favorecer una deliberación pública de calidad y orientada a la inclusión de toda la ciudadanía.

Hacemos un llamamiento a todas las personas que coincidan con nosotros en que hay que volver a poner los cimientos del socialismo catalán y de su unidad, afiliadas al PSC o no, a que se sumen a este manifiesto y lo difundan, a fin de propiciar en todos los ámbitos posibles el inicio de la tarea de articular un movimiento que reclame la apertura de este proceso, refundador en un sentido amplio.

Lo debemos a todas aquellas personas que están esperando de nosotros una reacción, porque quieren ver una izquierda combativa, consecuente y eficaz, pero también lo debemos a todas aquellas personas que quizá ahora mismo no esperan nada de nosotros, y que a pesar de todo están indignadas con un estado de cosas ciertamente injusto, que nosotros aspiramos a subvertir para alcanzar un sociedad radicalmente democrática. A todas esas personas nos queremos dirigir.

Llista de signants / lista de firmantes: http://www.decidimjunts.cat/

decidimjunts.cat, 29-01-2013

Sé el primero en comentar en «Decidim junts / Decidimos juntos»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*


Traducción »