ERC va justificar despeses amb factures d’una empresa filial

El síndic major, Joan Colom, amb Lluís CorominasEix de serveis i projectes

El Departament de la Presidència va atorgar una subvenció de 60.000 euros, per adjudicació directa, a la Fundació President Josep Irla i Bosch (ERC) "per a la col·laboració en la difusió de la llengua catalana en tots els àmbits, especialment el comercial". La signatura d’aquest conveni va aprovar-se el 28 d’octubre de 2003, per acord de la Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics, quan encara governava CiU.

Els pactes del conveni establien únicament el seu objecte, l’aportació econòmica del Departament de la Presidència, i l’obligació de fer constar la col·laboració de la Generalitat de Catalunya en cada número de la seva revista.  Amb posterioritat a la signatura del conveni, la Fundació va presentar la sol·licitud de subvenció, juntament amb el pressupost i la memòria explicativa.

El projecte presentat consistia en la creació de Mercat, una xarxa d’intercanvi comercial del mercat català a Internet, mitjançant la posada en marxa d’un portal on es poden anunciar les empreses, comerços, industrials i professionals del país, i oferir els seus productes i serveis, amb la garantia de l’ús del català en la relació amb el consumidor.

La Sindicatura es queixa tanmateix, en el seu informe sobre les subvencions a fundacions dels partits polítics, que "dins el marc d’atorgament i gestió de subvencions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la signatura d’un conveni és un supòsit excepcional. En cap cas és una forma ordinària d’atorgament de subvencions, sinó un instrument a utilitzar en cas que es consideri més eficient per assolir els objectius fixats".

"Pel que fa a la concessió directa, l’atorgament es proposa d’acord amb l’article 94.2 de la Llei de finances públiques de Catalunya, segons el qual, de manera excepcional, es poden concedir directament subvencions innominades o genèriques, sempre que s’acrediti la impossibilitat de promoure la concurrència pública per les especificitats del subvencionat o de les activitats a desenvolupar".

"Atès que el projecte consisteix en la creació d’un portal a Internet, l’atorgament pel procediment de concessió directa i, per tant, la no concurrència, no queda degudament justificat per la naturalesa de l’activitat a desenvolupar. Tampoc queda justificada la no concurrència per l’especificitat de l’entitat subvencionada".

La Sindicatura destaca també que "entre els justificants de despesa presentats per la Fundació President Josep Irla i Bosch, s’inclouen factures de l’empresa Eix de Serveis i Projectes Societaris Empresarials SL, el soci únic de la qual era, l’any 2004, la mateixa Fundació. Aquestes factures ascendeixen a 31.676,14 €, el 51,1% sobre el total de les despeses justificades".

"Per una altra banda, dins l’expedient revisat no ha quedat acreditada la realització de l’activitat. No obstant això, durant els treball de fiscalització s’ha fet una consulta a la pàgina web subvencionada i se n’ha pogut comprovar el funcionament".

e-notícies (16.04.2008)

Sé el primero en comentar en «ERC va justificar despeses amb factures d’una empresa filial»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*


Traducción »